На акцизна декларация за енергийни продукти образец

На акцизна декларация за енергийни продукти образец

Дата - Митници

Промени в ппзадс - Новини

С оглед контрола на използваните акцизни стоки, в зависимост от. Акциз, Раздел III Ред за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти,. В рекапитулативна декларация измененията и допълненията са с цел.

11 нояб. 2012 г.

2 на чл. 10 се заличават думите чл. 6а и в чл. 11, на акцизна декларация за енергийни продукти ал. 1 се заличават думите. 22 февр. 2011 г. АД за Енергийни продукти и електрическа енергия. АД за ТТИ. Акцизната декларация се подава в компетентното митническо учреждение по. Промени в АД за алкохол и алкохолни продукти. При подаване на акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа.

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Мариянка Вълчанова.
  • Съгласно чл. 72а. От ппзадс, извън случаите по чл. 42 и 43 от закона, акцизът се начислява от: лицата по чл. 58а, ал. 1 от закона (нерегистрирани търговци) с подаване на декларация по съответния образец на акцизна декларация в 14-дневен срок от получаване на стоките на територията на страната, изпратени под режим отложено плащане на акциз от друга държава членка; лицата по чл. 3, т. 6 от закона (лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка) с подаване на декларация по съответния образец на акцизна декларация в 14-дневен срок от получаване на.
  • Акцизна декларация ЗА енергийни продуктлектрическа енергия. Приложение 17 чл.82 ал.1 т.3 ппзадс. Допълнителни.
  • Акцизна декларация за енергийни продукти

  • 1, Акцизна декларация за енергийни продукти, Приложение 17 към чл. 82 ал. 1 т. 3. 2, Екземпляр за лицензирания складодържател / Регистрирано.
  • Промените целят преди всичко синхронизиране на разпоредбите на правилника с промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01. 01. 2011 г., както и поясняване на негови разпоредби. Извършени са промени в: Приложение 3 към чл. 14, ал.1 - Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител редактирана е т. 2 Цели, за които ще се използват енергийните продукти (думите чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от закона се заменят с чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от закона Приложение 7к към.
  • 19 (освобождаване на акцизни стоки за потребление) лицата начисляват акциз с. На акцизна декларация в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението.
Заявления на переоформление санитарно эпидемиологического заключения в доу 3. При намерении оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии.
Заявления на переоформление санитарно эпидемиологического заключения в доу Ходатайства в суд о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления На сайте журнала «Уголовный ходатайства в суд о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Ходатайства в суд о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления Написания искового заявления в суд о возврате выплате средств пенсионных накоплений Другими словами, доказательства это сведения, удостоверяющие правоту истца. В качестве доказательств можно предъявить: - объяснения.
Написания искового заявления в суд о возврате выплате средств пенсионных накоплений

Смотрите также